Czym jest

Etap 1: 

Wystarczy stawić się do właściwej pod względem zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień. Osoba zajmująca się naborem posiada informacje na temat wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych. Po wstępnej kwalifikacji, zostaniesz zapoznany z przepisami normującymi przebieg służby wojskowej i skierowany do jednostki wojskowej w celu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu z wychowania fizycznego.

Etap 2: Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w jednostce wojskowej. Polega ona na weryfikacji kandydata pod następującymi względami:

 • wykształcenie – warunkiem jest ukończenie co najmniej gimnazjum,
 • stosunek do służby wojskowej – uregulowany w pełnym wymiarze,
 • stopień wojskowy – warunkiem jest posiadanie stopnia wojskowego szeregowy lub starszy szeregowy, po zasadniczej (lub nadterminowej) służbie wojskowej. Stopień wojskowy kaprala i wyżej eliminują kandydata do korpusu szeregowych zawodowych, ale stwarza zarazem możliwość powołania do korpusu podoficerów zawodowych,
 • karalność – niekarany,
 • posiadane kwalifikacje – (w zależności od wymagań na stanowisku, np.: odpowiednie prawo jazdy w wypadku stanowiska kierowcy…itp.) ,
 • łączny czas trwania dotychczasowych okresów czynnej służby wojskowej kandydata – z ewentualnie podpisanym nowym kontraktem nie może przekroczyć 12 lat,
 • kategorię zdrowia – (jeśli była wcześniej orzekana) – posiadanie kategorii zdrowia „D” lub „E” eliminuje kandydata do korpusu szeregowych zawodowych.

Etap 3: Test sprawności fizycznej

Odbywa się on w jednostce wojskowej. Ocenę z egzaminu sprawności fizycznej stanowi średnia z czterech konkurencji do wyboru.:

 • mężczyźni:
  • marszobieg na 3000m lub pływanie ciągłe przez 12 min,
  • skłony tułowia w przód w czasie 2 min,
  • podciąganie na drążku lub uginanie i prostowanie ramion na ławeczce,
  • bieg wahadłowy 10x1 lub bieg zygzakiem – koperta
 • kobiety:
  • marszobieg na 1000m lub pływanie ciągłe przez 12 min,
  • skłony tułowia w przód w czasie 2 min,
  • podciąganie na drążku lub uginanie i prostowanie ramion na ławeczce,
  • bieg wahadłowy 10x1 lub bieg zygzakiem – koperta
Ocena z poszczególnych konkurencji regulowana jest normami czasowymi lub ilościowymi. W zależności od wieku kandydata normy są mniejsze. Ocena z egzaminu to średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych konkurencji Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z egzaminu sprawności fizycznej jest uzyskanie co najmniej 75 % ocen pozytywnych (tzn. zaliczenie 3 konkurencji). 

Po zakończeniu precedury kwalifikacyjnej Twoje dokumenty przesyłane są do wojskowej komendy uzupełnień.
 
Mowa tu o zaświadczeniu o możliwości zatrudnienia oraz wyciągu z protokołu z egzaminu sprawności fizycznej. Dokumenty te wysyła komórka personalna jednostki wojskowej, która przeprowadzała rozmowę kwalifikacyjną, do właściwej pod względem zamieszkania WKU kandydata. Procedura taka trwa z reguły kilka dni.

Etap 4: Dokumenty

Wojskowa Komenda Uzupełnień powiadamia kandydata o otrzymaniu dokumentów kwalifikacyjnych z jednostki wojskowej informuje o obowiązku dostarczenia wniosku kandydata o powołanie do zawodowej służby wojskowej Załącznikami do takiego wniosku są:

 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego ,
 • zaświadczenie z jednostki wojskowej o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe,
 • dokument potwierdzający posiadany stopień wojskowy,
 • dowód osobisty wraz z uwierzytelnioną kopią,
 • prawo jazdy wraz z uwierzytelnioną kopią,
 • inne dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe na przyszłym stanowisku.
Wojskowy Komendant Uzupełnień do wymienionych dokumentów dołącza opinię o kandydacie sporządzoną na podstawie dokumentów kandydata zgromadzonych w Komendzie i cały komplet przesyła do organu kompetentnego do powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej.

Etap 5: Badanie lekarskie i PSYCHOTESTY

Po uzyskaniu akceptacji wniosku Wojskowa Komenda Uzupełnień wzywa kandydata, w celu skierowania do:

 • Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej (TWKL) - w celu odbycia badań lekarskich. W TWKL kandydat otrzymuje kartę obiegową z badaniami do wykonania. Na podstawie opinii lekarskich na karcie obiegowej TWKL sporządza orzeczenie lekarskie. Procedura taka trwa około 2 tygodnie. 
  UWAGA: Od negatywnego orzeczenia lekarskiego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania, przysługuje prawo odwołania (zgodnie z KPA), a co za tym idzie możliwość powtórzenia badań, które dały wynik negatywny.
 • Wojskowej Pracowni Psychologicznej - w celu odbycia badań psychologicznych. Kandydat jest poddawany szeregowi testów psychologicznych mających na celu sporządzenie orzeczenia psychologicznego w związku z brakiem przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Po zakończeniu badań lekarskich i psychotestach Twoje dokumenty przesyłane są do jednostki wojskowej w celu powołania do Zawodowej Służby Wojskowej.

ZAMÓW PEŁNY PAKIET - kliknij tu